Záruka

ZÁRUKA


Kupující bere na vědomí, že Coffice-club kft. povinnost poskytnout záruku na dodávky a

zákonná odpovědnost za vadné plnění. Za chybné plnění se považuje, pokud Produkt v době

dodání Kupujícímu nesplňuje kvalitativní požadavky stanovené Smlouvou nebo zákonem,

vzhledem k tomu, že Produkt musí být vhodný na zamýšlené použití. Podmínky vhodnosti

pro zamýšlený účel jsou uvedeny v čl. 6: 123. §. Občanský zákoník. Kupující/spotřebitel musí

ve všech případech prokázat existenci vady Produktu, jak je uvedeno v bodě 7.5 těchto VOP.

Smluvní strany uvádějí, že v případě vady zjištěné Spotřebitelem do 6, tedy šesti měsíců

od převzetí Produktu Spotřebitelem, smluvní strany předpokládají, že příčina vady existovala

už v čase plnění (dále jen: „Vadná domněnka plnění“), kromě případu, kdy je tato domněnka

neslučitelná s povahou věci nebo povahou vady. Coffice-club kft. jestliže jde o domněnku

vadného plnění, je oprávněn prokázat, že příčina vady nastala po plnění. Po uplynutí lhůty

pro domněnku vadného plnění, tedy 6, tedy šest měsíců od převzetí Produktu

Spotřebitelem, Spotřebitel prokáže, že příčinou vady Produktu je Coffice-club kft. došlo před

splněním. Coffice-club kft. je oprávněný vyžádat si znalecký posudek (dále jen „znalecký

posudek“) od třetí osoby s dostatečnými odbornými znalostmi o důkazním břemenu na ní

(dále jen „znalec“). Smluvní strany se dohodly, že Coffice-club kft. je oprávněn Znalce

jednostranně identifikovat. Smluvní strany se dohodly, že Coffice-club kft. plní důkazní

břemeno tím, že si vyžádá Odborný posudek Výrobce Zboží (dále jen „Výrobce“) na příčinu

vady Zboží, pokud se Spotřebitel při uplatnění svého práva na to, aby se od něj výslovně

neodchýlil. Záruka na dodávky. Pro účely těchto VOP výrobce a distributor Produktu, který je

registrován společností Coffice.club kft. sro jako výrobce. Pokud Spotřebitel předem

neakceptuje Odborný posudek znalce nebo Výrobce, Coffice-club kft. je povinna doporučit

Spotřebiteli nového Znalce. Kupující, který se nekvalifikuje jako Spotřebitel, je povinen vadné

plnění prokázat (tedy že příčina vady nastala před převzetím Produktu Kupujícím).

Spotřebitel je povinen tuto skutečnost neprodleně, nejpozději však do 2 měsíců od zjištění

vady oznámit Coffice-club Kft. Vady oznámené Spotřebitelem do 2 měsíců od oznámení

vady, tedy do dvou měsíců, se považují za oznámené ve lhůtě. Kupující odpovídá za škodu,

která vznikne z prodlení. Spotřebitel může uplatnit záruční nárok u Coffice-club kft. po dobu

1 roku od převzetí Produktu, tedy po dobu jednoho roku. Kupující, kteří se nekvalifikují jako

spotřebitelé, mohou uplatnit svůj záruční nárok po dobu jednoho roku po obdržení

produktu. Smluvní strany prohlašují, že pokud byl Produkt před koupí Kupujícím používán

(dále jen: „Použitý produkt“), Coffice-club kft. prodává použitý výrobek pod označením

„druhá třída“. Při Použitém zboží má Spotřebitel nárok na záruku na dodávky jeden a půl

roku. Kupující bere na vědomí, že Coffice-club spol. prodává Produkty jiné než Použité

produkty, zejména Produkty s poškozením, která nenarušují jejich zamýšlené použití, pod

označením „druhá třída“.

Na základě práva na záruční dodávky je Kupující oprávněn požadovat opravu nebo

výměnu Produktu. Coffice-club kft. je oprávněná místo reklamace ze záruky na dodávku

uvedené kupujícím v předchozí větě odstranit vadné plnění jiným způsobem, pokud splnění

zvoleného práva ze záruky na dodávku není možné, nebo pokud jde o jinou reklamaci ze

záruky na dodávku. by pro Coffice-club kft. vznikly nepřiměřené dodatečné náklady, vzít do

úvahy hodnotu Zboží v bezvadném stavu, závažnost porušení smlouvy a škodu, která

Kupujícímu vznikla splněním práva na záruku. zásoby. Pokud si Spotřebitel přeje požadovat

od Coffice-club kft výměnu, do tří dnů od převzetí Produktů z důvodu vady Produktu, která

brání řádnému užívání Produktu, Coffice-club kft. nemůžete se rozhodnout opravit Produkt

na základě neúměrných dodatečných nákladů. Opravy nebo výměny musí být provedeny

v přiměřené době, beroucí v úvahu vlastnosti Produktu a zamýšlené použití Kupujícího,

v nejlepším zájmu Kupujícího. Coffice-club kft. snažit se provést opravu nebo výměnu do

patnácti dnů, avšak Kupující výslovně bere na vědomí, že oprava nebo výměna bude trvat

déle než v letošním roce.

g může také vzít. Záruční doba na část Produktu, které se výměna nebo oprava týká, začne

znovu fungovat. Do promlčení doby se nezapočítává část doby opravy, po kterou Zákazník

nemůže používat Produkt podle určení. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny

Coffice-club spol. Coffice-club kft. předat Kupujícímu před doporučením do provozovny

Kupujícího nebo předat Kurýrní službě k doručení Kupujícímu.

Kupující může požadovat od Coffice-club kft. dodání kupní ceny v poměru k chybnému

plnění. Na náklady Coffice-club kft. neprovedl opravu nebo výměnu, nebo pokud zájem

Kupujícího o opravu nebo výměnu zanikl. Kupující není oprávněn odstoupit pro drobnou

vadu. Smluvní strany berou na vědomí, že za drobnou vadu se považuje každá vada, která

nebrání řádnému užívání Produktu, zejména estetické vady, opotřebení.

Kupující může převést záruční právo na vybraný spotřební materiál na jiného. Je povinen

uhradit náklady způsobené převodem na Coffice-club kft., pokud Coffice-club kft. nebo

přechod byl jinak odůvodněn.

Pro uplatnění práva na garanci dodávky zboží je Kupující povinen tento vrátit poštou a

spolu s Produktem přiložit kopii Faktury a popis závady. Pokud Coffice-club kft. reklamace ze

záruky na dodávky není zpochybněna a je vyhověna, náklady spojené s plněním reklamace

na dodávky nese Coffice-club Kft. Spotřebitelem je Coffice-club kft. s předchozím písemným

souhlasem Coffice-club Itd. požádejte technika, aby vám doporučil opravu problému.

Náklady související s plněním záručních povinností dodávky ponese Coffice-club kft.

Pokud k závadě Produktu mohlo přispět nesplnění povinnosti údržby uložené Kupujícímu,

náklady vynaložené na plnění záruční povinnost nese Kupující, měl-li znalosti o údržbě

Produktu nebo pokud Coffice-club kft. si v této souvislosti splnila svou informační povinnost.

Spotřebitel bere na vědomí, že Výrovce má nárok na záruku na produkt po dobu

jednoho roku od uvedení Produktu na trh. Spotřebitel může při uplatňování reklamace

produktu v případě vadného plnění požádat přímo Výrobce o opravu nebo výměnu

Produktu. Pro účely této části se za vadný Produkt považuje, pokud Produkt nesplňuje

požadavky na kvalitu platné v době uvedení na trh výrobcem nebo nemá vlastnosti

specifikované výrobcem. Pokud se na produkt vztahuje záruka na produkt, Coffice-club kft.

oprávněn o tom Spotřebitele informovat.

Toto zruší vaši záruku, pokud:

kompletní jednotka je demontována, naše označení je odstraněno,

poškození produktu v důsledku nesprávné instalace

Spotřebitel bere na vědomí, že Coffice-club spol. na Produkt může být poskytnuta záruka

na vadné plnění v případě nákupu Produktu Spotřebitelem. Coffice-club kft. Záruka

poskytovaná agenturou nemá vliv na ustanovení vyhlášky 151/2003 o povinné záruce na

některé předměty dlouhodobé spotřeby. (IX. 22.) Nařízení vlády